HOME

 

Wie we zijn

Wie we zijn | Comité Europadag Utrecht | Wie ons steunen

 

Wie we zijn:
De Drie Utrechtse Kathedralen bestaan uit de Oud-Katholieke Sint Gertrudiskathedraal, de Rooms-Katholieke Sint Catharinakathedraal en de Protestantse Domkerk.


De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie. www.dekathedraal.com/dekathedraal.
   
De Oud-Katholieke Kerk in Utrecht is de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. In ons land is dat een kleine katholieke kerk, onafhankelijk van Rome, maar internationaal verbonden met een aantal eveneens onafhankelijke katholieke kerken, en met anglicanen en oosters-orthodoxen, en oecumenisch zeer actief. www.okkn.nl.
   

Het Citypastoraat Domkerk Utrecht maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt iedere zondagmorgen bij elkaar voor een dienst van Schrift en Tafel. Daarnaast is er het middaggebed, het morgengebed en de vespers. De diensten hebben een oecumenisch karakter. www.domkerk.nl.

In een tijd van toenemende secularisering, individualisering en pluraliteit, een tijd waarin participatie en zelfredzaamheid als model voor de moderne maatschappij wordt gekoesterd, ontdekken steeds meer mensen de toegevoegde waarde van de kerken als verbindende factor in de samenleving. In dit tijdperk van kanteling werken de Drie Utrechtse Kathedralen samen in enkele oecumenische vieringen. Sinds 2017 zijn dat: De Europavesper voorafgaand aan het Europadag Symposium op 9 mei, de Willibrordvesper voorafgaand aan het Willibrord Symposium op 6/7 november en de St. Maartensvesper op 11 november.

 

Comité Europadag Utrecht
Het Comité Europadag Utrecht bestaat uit een vaste kern (nrs. 1 t/m 4) en een schil van specialisten (nrs. 5 t/m 8). Thans hebben de volgende personen zitting in het Comité Europadag Utrecht:

  • J.F.M. (Hans) Boogers, voorzitter (pastoor van Utrecht en plebaan van de Sint-Catharinakathedraal);
  • Drs. J. (Joke) Kolkman (kanunnik en secretaris van het Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk Utrecht en assisterend pastoor van Utrecht);
  • Ds. W.A. (Willem) Roskam (predikant van het Citypastoraat Domkerk Utrecht);
  • Ing. F. (Frans) de Wolff, secretaris (lid Programmacommissie van Citypastoraat Domkerk);
  • Drs. H. (Hans) Spinder (theoloog en ouderling in de Kerkenraad van Citypastoraat Domkerk);
  • Drs. W.A. (Wim) Koetsier (algemeen secretaris Universal Peace Federation (UPF) Nederland);
  • Drs. D. (Dion) van den Berg (Team leader of Europe team, Vredesorganisatie PAX);
  • Dhr. J. (Jeff) Fountain (directeur van The Schuman Centre of European Studies).

 

Wie ons steunen
Europadag Utrecht wordt financieel, immaterieel en ideëel ondersteund door de volgende organisaties:


Sallux wisselt informatie en ideeën uit en stimuleert de verspreiding van nieuwe visies met een positieve kijk op de Europese maatschappij, op een manier die begrijpelijk en van belang is voor de burgers, al werkt Sallux ook graag met professionals. www.sallux.eu;

(Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein)

 
Universal Peace Federation (UPF)-Nederland is een internationaal en interreligieus netwerk van individuen en organisaties, inclusief vertegenwoordigers van religies, regeringen, maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, dat streeft naar het bereiken van wereldvrede. www.upf.org;

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie slaat bruggen tussen de christelijk-sociale traditie, de dagelijkse politiek en de toekomstvisies, door het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen, forumdiscussies en lezingen;

   
Gemeente Utrecht. Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente wil met het initiatievenfonds mensen van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat de buurt, wijk of stad. Iedereen met een goed idee kan een aanvraag doen, personen en organisaties. www.utrecht.nl;
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een vereniging die zich beijvert voor het handmatig luiden of beieren van klokken, het doorgeven van kennis omtrent de klokken (campanologie) en het behoud van de 116 historische luidklokken in verschillende (kerk)torens in Utrecht;
The Schuman Centre for European Studies bevordert perspectieven over Europa’s verleden, heden en toekomst, door cursussen, evenementen en publicaties, voor een 'gemeenschap van volkeren diep geworteld in de christelijke waarden van gelijkheid, vrijheid, solidariteit en vrede'. www.schumancentre.eu;
The Conference of European Churches (CEC) is een associatie van momenteel 116 Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken in alle Europese landen, plus meer dan 40 nationale raden van kerken en geassocieerde organisaties. www.ceceurope.org;
 

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt. www.raadvankerken.nl;

 
Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) adviseert organisaties en bedrijven over de omgang met verschillen in cultuur. UPLR brengt collega’s, buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige opvattingen met elkaar in contact en ondersteunt hen in de onderlinge contacten. www.uplr.nl;
 
De Stichting Christelijke filosofie (SCF) wil een partner zijn voor iedereen met ethische en levensbe-schouwelijke vragen rond wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele ontwikkelingen in een post-christelijke samenleving. www.christelijkefilosofie.nl;
 
PAX for Peace is het samenwerkingsverband van Pax Christi Nederland en het IKV, organisaties die al decennialang Europa als vredesproject omarmen. PAX pleit momenteel voor meer aandacht voor de burgers van Europa. Hun belangen, maar ook hun bijdragen aan vrede op ons continent, moeten meer centraal staan. www.paxforpeace.nl.
   

Koning Harder zit in Utrecht en is in 2003 opgericht door Karina Brouwer de Koning en Tiemen Harder. Koning Harder werkt samen met verschillende opdrachtgevers aan diverse projecten op het gebied van visuele communicatie. En ja wij willen samen met u het verschil maken in projecten op het gebied van onder meer huisstijlen, websites boeken infographics campagnes en ruimtelijke opdrachten voor zowel profit- als non-profitorganisaties. koningharder.nl.