HOME

 

Wie we zijn

Wie we zijn | Wat willen we bereiken? | Comité Europadag Utrecht | Wie ons steunen

 

Wie we zijn:
In 2017 gestart als een initiatief van de Drie Utrechtse Kathedralen en UPF-Nederland en na toetreding Vredesorganisatie PAX in 2019, is het Comité Europadag Utrecht sinds 2022 een werkgroep van Stichting Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR). In het UPLR zijn alle grote levensbeschouwelijke stromingen in Utrecht vertegenwoordigd: christenen (katholieken en protestanten), joden (LJG), moslims, hindoes, boeddhisten, bahá’is en humanisten. Het UPLR vertegenwoordigt een goede representatie van de Utrechtse en Europese demografie.

In een geseculariseerde en geïndividualiseerde samenleving waarin waarin participatie en zelfredzaamheid als model voor de moderne maatschappij werd gekoesterd, ontdekken steeds meer mensen de toegevoegde waarde van de religieuze gemeenschappen als verbindende factor in de samenleving. Gelukkig constateert de gemeente Utrecht dat ook. In het huidige tijdperk van kanteling worden in Utrecht een veelheid aan activiteiten georganiseerd die de rijkdom van diversiteit van de samenleving viert en die inclusie in de stad bevorderen. Enkele voorbeelden zijn: Europadag Utrecht, jaarlijks op 9 mei, is een van deze vieringen.

Enkele malen per jaar bieden zij gezamenlijk een oecumenisch viering aan. Sinds 2017 zijn dat:

 • Europadag Utrecht, 9 mei;
 • Stadsdag vesper, 2 juni;
 • Willibrord Symposium, 11 november;
 • Sint Maarten, 13 november.

 

Wat willen we bereiken?
De Europese instituties onderhouden regelmatig contact met vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke instellingen binnen de Europese Unie (Art. 17 van het Verdrag van Lissabon). De kerken in Europa worden vertegenwoordigd door de Conference of European Churches (CEC), waarin tevens de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap (COMECE) participeert. De CEC heeft in 2002 de Charta Oecumenica vastgesteld die uitnodigt tot het bevorderen van de oecumene. De Utrechtse kerken geven daar invulling aan met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld met de viering van Europadag op 9 mei. Daarmee willen zij het Europees burgerschap bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan het publieke debat over de ontwikkeling van Europa in de wereld van vandaag.

Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei staan symbool voor het herdenken en vieren van historische ‘momenten’. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag krijgen hun werkelijke betekenis als ze in perspectief worden gezien van onze huidige wereld. Dat perspectief wordt door Europa geboden. De herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei kan daarom zinvol worden uitgebreid met de viering van de Dag van Europa, 9 mei. Vooropgesteld dat wij serieus werk maken van Europa als huis van vrede en als waardengemeenschap, kunnen wij de gevallenen die op 4 mei herdacht worden, eerlijk onder ogen komen.

Door de eeuwen heen heeft Europa zich als een huis getoond voor vele levensbeschouwingen en religies. Het UPLR wil voor de huidige seculiere, plurale en geïndividualiseerde samenleving een platform bieden voor ontmoeting, herdenking en viering en alle Europese ingezetenen betrekken bij deze Europadag viering, daarmee uitdrukking gevend aan de inclusiviteit en diversiteit van Europa als huis voor alle ingezetenen en gezindten.

Tenslotte wil het Comité Europadag Utrecht bereiken dat op de Dag van Europa, 9 mei, in heel veel gebedshuizen in Europa, in ieder geval in kathedralen, synagogen en moskeeën, in de lidstaten een oecumenische of inter-levensbeschouwelijke Europaviering wordt gehouden.

 

Comité Europadag Utrecht
Het Europacomité bestaat uit een vaste kern (nrs. 1 t/m 4) en een schil van specialisten (nrs. 5 t/m 9). Thans hebben de volgende personen zitting in het Europacomité:

 • Ds. W.A. (Willem) Roskam, voorzitter Comité Europadag Utrecht en predikant van het Citypastoraat Domkerk Utrecht;
 • ing. F. (Frans) de Wolff, secretaris Comité Europadag Utrecht, tevens lid Programmaraad Citypastoraat Domkerk;
 • Prof.dr. J.C. (James) Kennedy, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de Faculteit Geesteswetenschappen, en universiteitshoogleraar met en speciale opdracht rond 'community engaged learning' aan de Universiteit Utrecht;
 • Dhr. W. (William) Kennedy, bachalor student Persische taal en cultuur, Midden-Oostenstudies, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden;
 • Prof.dr. M. (Marcel) Barnard (em. hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, thans Utrecht (PThU), em. hoogleraar liturgische studies aan de Vrije Universiteit (VU) en buitengewoon hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika), zie: www.pthu.nl/m.barnard;
 • Prof.dr. M. (Manuela) Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties, Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel is ingesteld door Stichting Nieuw Wij;
 • Dr. J. (Jeff) Fountain, directeur Schuman Centre for European Studies;
 • Dr. I. (Ineke) Malsch, diaconaal vrijwilliger bij de Utrechtse Sint-Martinusparochie;
 • Drs. W.A. (Willem) Koetsier, Algemeen Secretaris UPF-Nederland (Universal Peace Federation);
 • Drs. H. (Hans) Spinder (theoloog, voormalig ouderling in de Kerkenraad van het Citypastoraat; Domkerk, met de portefeuille Kerkelijk Cultureel Werk);
 • Dhr. J. (Jouke) Schat, diaken bij parochies St. Martinus, Licht van Christus (Vleuten-de Meern, Leidsche Rijn), Gerardus Majellakerk en bij de broeders van St. Jan.

 

Wie ons steunen
Europadag Utrecht wordt financieel, immaterieel en ideëel ondersteund door de volgende organisaties:

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) adviseert organisaties en bedrijven over de omgang met verschillen in cultuur. UPLR brengt collega’s, buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige opvattingen met elkaar in contact en ondersteunt hen in de onderlinge contacten. www.uplr.nl;
   

Sallux wisselt informatie en ideeën uit en stimuleert de verspreiding van nieuwe visies met een positieve kijk op de Europese maatschappij, op een manier die begrijpelijk en van belang is voor de burgers, al werkt Sallux ook graag met professionals. www.sallux.eu;

(Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein)

 
Universal Peace Federation (UPF)-Nederland is een internationaal en interreligieus netwerk van individuen en organisaties, inclusief vertegenwoordigers van religies, regeringen, maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, dat streeft naar het bereiken van wereldvrede. www.upf.org;
   
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een vereniging die zich beijvert voor het handmatig luiden of beieren van klokken, het doorgeven van kennis omtrent de klokken (campanologie) en het behoud van de 116 historische luidklokken in verschillende (kerk)torens in Utrecht;
Gemeente Utrecht. Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente wil met het initiatievenfonds mensen van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat de buurt, wijk of stad. Iedereen met een goed idee kan een aanvraag doen, personen en organisaties. www.utrecht.nl;
The Schuman Centre for European Studies bevordert perspectieven over Europa’s verleden, heden en toekomst, door cursussen, evenementen en publicaties, voor een 'gemeenschap van volkeren diep geworteld in de christelijke waarden van gelijkheid, vrijheid, solidariteit en vrede'. www.schumancentre.eu;
   

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt. www.raadvankerken.nl;

The Conference of European Churches (CEC) is een associatie van momenteel 116 Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken in alle Europese landen, plus meer dan 40 nationale raden van kerken en geassocieerde organisaties. www.ceceurope.org;
   

In het kader van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en in het kader van de Green Deal van de Europese Commissie wil Utrecht met 99 andere Europese steden in 2030 CO2-neutraal zijn. Duurzaam Utrecht 2030 is een projectorganisatie die tot doel heeft mensen met een smalle beurs actief te betrekken bij de realisatie van deze ambitie. Met een bottom-up aanpak legt het project de verbinding tussen de burgers met smalle beurs en de top-down benadering van de politiek. Alleen met medewerking van alle burgers, ook de minima, kan de ambitie gerealiseerd worden. Dit project koppelt de noodzakelijke sociale verduurzaming aan de fysieke verduurzaming en verbindt hiermee het gedachtegoed van de pauselijke encyclieken 'Laudato Si' en 'Fratelli tutti'.

Zie verder www.duurzaamutrecht2030.nl.

   

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) wil met kwalitatief hoogstaand onderzoek en inspirerend onderwijs een bijdrage leveren aan een humane en rechtvaardige samenleving. Geworteld in het humanisme stelt de UvH daarbij mens en waardigheid centraal.

Zie: www.uvh.nl.

   

Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, met de speciale opdracht 'Community Engaged Learning'.

Zie: www.uu.nl/onderwijs/community-engaged-learning.