HOME

 

Doel

Wat verbindt ons? | Waarom in Utrecht? | Wat willen we bereiken? | Betekenis Europakreuz

 

Wat verbindt ons?
De meeste volken vieren hun nationale identiteit op speciale dagen. Naties en volken hebben behoefte aan autonomie en gemeenschap. Zo zijn de Europese natiestaten deel van een Europes continent. Dit beschouwen we als heel vanzelfsprekend. Maar soms zijn mensen geneigd te kiezen voor 'ik eerst', 'mijn land eerst'. Toch zijn we beter af als we het primaat bij de ander leggen en voorrang geven aan het algemeen belang, waar we zelf immers ook baat bij hebben. Dus waarom niet een dag om onze verbondenheid te vieren? Een dag om de rijkdom van de geschiedenis, de cultuur en de schoonheid van onze omgeving te waarderen? Een dag om te vieren dat we deel uitmaken van zo’n diverse en rijke gemeenschap? Welnu, die dag is er! Die dag is:

9 mei, Europadag!

 

 

Waarom in Utrecht?

Het Schumanplan, dat heeft geleid tot de verklaring van Robert Schuman op 9 mei 1950, was sterk geïnspireerd door een christelijke levensbeschouwing. De Europese kernwaarden 'reconciliation', 'tolerance', 'subsidiarity' (en 'supra nationality') zijn diep verworteld in de joods-chris-telijke traditie met zijn fundamentele waarden als rechtvaardigheid, respect voor de menselijke waardig-heid, gelijkheid van man en vrouw, non-discriminatie, solidariteit, verdraagzaamheid en barmhartigheid (art. I-2 van de Europese Grondwet).

Willibrord en Bonifatius hebben deze waarden met hun Keltisch christendom naar Utrecht gebracht. In 695 werd Willibrord door paus Sergius I tot de eerste aartsbisschop van de Friezen gewijd. Willibrord heeft op het huidige Domplein in Utrecht de eerste aan Sint Maarten geweide kerk gebouwd, de inmiddels verdwenen Sint Salvatorkerk. Vervolgens zijn daar de Romaanse Dom (1023) en later de gotische Dom (1254) gebouwd, de oudste kathedraal van de Nederlanden.

Robert Schuman.
Bron: Audiovisual Service European Commission, 1958.

Daarna zijn twee vredesverdragen in Utrecht gesloten (1474 en 1713) en de Unie van Utrecht (1579, voor het eerst vrijheid van levensbeschouwing). Vervolgens zijn deze waarden tijdens de Verlichting door het Humanisme geadopteerd. Met deze feiten in het collectief geheugen, kan Utrecht worden beschouwd als een van de bakermatten van Europa en van de kernwaarden van Europa.

Utrecht - onderdeel van de bakermat en van de kernwaarden van Europa

Nu het vertrouwen in de Europese Unie wankelt en de idealen van Robert Schuman en de kernwaarden van Europa uit het discours zijn verdwenen, is Utrecht een goede plaats om deze waarden opnieuw te articuleren, en een impuls te geven aan het publieke debat over de toekomst van Europa. Door ieder jaar op 9 mei een Europa programma met een regionaal en landelijk ambitieniveau aan te bieden, willen de Drie Utrechtse Kathedralen met een programma invulling geven aan de viering van Europadag en daarmee het Europees burgerschap versterken.

9 mei, Europadag, een dag om te vieren!

 

 

Wat willen we bereiken?
De Conference of European Churches (CEC) heeft in 2002 de Charta Oecumenica vastgesteld. Hierin worden de kerken in Europa aangespoord tot vruchtbare samenwerking. De Drie Utrechtse Kathedralen geven daar invulling aan met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld met de viering van Europadag op 9 mei. Daarmee willen zij het Europees burgerschap bevorderen en een positieve impuls geven aan het publieke debat over de ontwikkeling van Europa in de wereld van vandaag. Door de eeuwen heen heeft Europa zich als een huis getoond voor vele levensbeschouwingen en religies. In de huidige seculiere, plurale en geïndividualiseerde samenleving willen de kerken hun Gastvrijheid tonen door alle Europese ingezetenen te betrekken bij deze Europadag viering, daarmee uitdrukking gevend aan de inclusiviteit van Europa als huis voor alle ingezetenen, ongeacht hun etnische achtergrond, geaardheid of levensbeschouwing. Tenslotte wil het Comité Europadag Utrecht bereiken dat op de Dag van Europa, 9 mei, in heel veel kerken, in ieder geval in alle kathedralen van de lidstaten een inclusieve Europavesper wordt gevierd.

 

Betekenis Europakreuz
Het afgebeelde Europakreuz te Linz is een schoolproject van de HTL – Wels, Partner in Educatie en Techniek. Het kruis is samengesteld uit losse elementen en is 5 meter hoog. Ieder element symboliseert een lidstaat van de Europese Unie en heeft een identieke vorm en gelijke afmetingen. Hiermee worden de gelijkheid, de eenheid en de onderlinge banden van de staten van de Europese Unie onderstreept.

Lees verder